Ekologia w reklamie społecznej

Ekologia w reklamie społecznej

Ekologia jest jedną z ważniejszych kwestii, jakie porusza reklama społeczna. Twórcy reklamy poruszającej dany problem ekologiczny muszą wykazać się odpowiednim podejściem, aby osiągnąć pożądany efekt. Pierwszą rzeczą, na którą powinni zwrócić uwagę jest dokładne określenie potrzeb ludzi dotkniętych problemem. W przypadku ludzi niedostrzegających dotykającego ich problemu należy im go wskazać. Treść komunikatu reklamowego musi zawierać informacje uświadamiające odbiorcę o panujących zagrożeniach oraz o profitach, które pojawią się w chwili ich zażegnania.

Reklama społeczna determinuje odbiorców

Reklama społeczna, której tematyka odnosi się do środowiska charakteryzuje się przekazem informacji, które zazwyczaj posiadają wymiar edukacyjny. Kolejnym ważnym aspektem jest cel, który zostanie osiągnięty w chwili, gdy postawy i działania odbiorców będą tożsame z tymi, które propaguje komunikat. Ponadto reklama społeczna poruszająca tematykę ekologii, kreuje świadomość społeczną, zatem może służyć jako czynnik determinujący odbiorców do podjęcia działań na rzecz jej ochrony.

3 czynniki

Na świadomość ekologiczną składają się trzy czynniki. Wiedza o środowisku, stosunek emocjonalny i poglądy wyrażane wobec ekologii. Ponadto wyróżnia się trzy rodzaje świadomości ekologicznej: potoczną, ideologiczną oraz naukową. Reklama społeczna poruszająca tematykę ekologiczną ma szanse na odniesienie długofalowego sukcesu, w przypadku, gdy przedstawione w niej treści wyjaśnią odbiorcy istotę zagrożenia oraz wywołają w nim niepokój wynikający z zaistniałego problemu i poczucie odpowiedzialności za pogarszający się stan ekologiczno-przyrodniczy. Następnie odbiorca komunikatu powinien uznać, że walka z zagrożeniami przyrodniczymi jest potrzebna i słuszna, zacząć wyrażać skłonności do poświęceń na rzecz środowiska, a także przestrzegać wyznaczonych sobie samoograniczeń. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione w odbiorcy zacznie kształtować się daleka od zobojętnienia postawa wobec ekologii.

Nie każda kampania odnosi sukces

Nieustanna walka o środowisko sprawia, że świadomość społeczna wobec problemów natury ekologicznej jest wysoka. Potwierdzają to badania naukowe jednak wskazują również, że niewiele osób przyczynia się do poprawy obecnie panujących warunków. Odnosząc się do przykładów można przytoczyć kampanię „Filter” przeprowadzoną w sierpniu bieżącego roku na terenie Izraela. Nadawcą był Jewish National Fund. Wykonawca McCann Erickson starał się zwrócić uwagę izraelskiej ludności na rozbudowę infrastruktury kosztem wycinki drzew. Kampania nie przyniosła pożądanych efektów.

Kampania społeczna

4 czynniki

Istotny jest również zarys ekologiczny wytworzony w społeczeństwie, który nie ogranicza się tylko do samej reklamy. Na jego kreację wpływa stan środowiska naturalnego przekładającego się na panujące warunki życiowe. Odbiorcy zaczynają postępować zgodnie z namową komunikatu reklamowego, jeśli zaistnieją cztery czynniki: uświadomienie, zainteresowanie, wola i akcja. Małe zainteresowanie społeczeństw kwestiami ekologicznymi i gospodarczymi powoduje powstanie podłoża konfliktowego. Rozwój gospodarczy wpływa na szybszą poprawę warunków życiowych kosztem nieustannie wzrastających zagrożeń ekologicznych. Specjaliści do spraw reklamy, aby doprowadzić do wyrównania w odbiorcach poczucia wartości odnośnie gospodarki i ekologii często wdrażają do swoich komunikatów treści szokujące. Jest to jeden ze sprawdzonych sposobów, za pośrednictwem, którego istnieje szansa, że odbiorcy uświadomią sobie, że stawianie gospodarki nad ekologią jest kierunkiem w stronę klęski.

Treści szokujące są wskazane

Zatem treść szokująca w reklamie społecznej jest sposobem wyrażenia jej zawartości, która ma za zadanie przestraszyć odbiorcę, a następnie zmotywować go do działań proekologicznych, dzięki którym nastąpi redukcja negatywnych odczuć. Ukazanie braku działań proekologicznych w sposób prowokacyjny jest także wywieraniem presji na osobach, które celowo bądź nieświadomie szkodzą środowisku. Specyficzna i często drastyczna forma reklamy jest doskonałą negacją stereotypu mówiącego, że reklama narzuca trendy i o nich informuje. W niektórych przypadkach reklama uczy jak się zachować w kryzysowej sytuacji a czasem jest także uzupełnieniem reklamy komercyjnej informując, co zrobić z opakowaniem produktu. W reklamie komercyjnej zdarza się, że nazwy reklamowanych produktów czasem odwołują się do terminów ekologicznych. Jednak większość takich reklam jest pozbawiona instrukcji dotyczących prawidłowego sposobu utylizacji opakowania. Za przykład może posłużyć niegdyś popularna herbata „Ekoland”. Niestety, wartości ekologiczne w świecie konsumpcyjnym schodzą na drugi plan. Zauważalne są najczęściej, gdy bezpośrednio mogą mieć wpływ na zdrowie danego człowieka.

Dobry przykład

Skupiając się na przykładzie reklamy społecznej, która w szokujący sposób porusza tematykę ekologii, można przytoczyć kampanię „Śmietnik w Albatrosie”. Twórcami są specjaliści z agencji reklamowej TBWA\Hunt\Lascaris. Nadawcą Endangered Wildlife Trust. Fotografię wykonał Chris Jordan. Na każdej fotografii widnieje slogan: „If you don’t pick it up they will”. Zdjęcia są autentyczne, żaden element nie został dodany w celu uzyskania lepszego efektu wizualnego. Interesujące jest to, że zdjęcia wykorzystane w kampanii zostały zrobione na wyspie Atol Midway leżącej na Pacyfiku. Według obliczeń, odległość do najbliższego lądu zamieszkałego przez ludzi wynosi 2500 kilometrów. Kampania została przeprowadzona w RPA w maju 2010 roku i została uhonorowana „Srebrnym Ołówkiem” w konkursie One Show.

Reklama społeczna

Reklamy społeczne są na dobrym poziomie

Obecnie twórcy reklam społecznych zaskakują kreatywnością i profesjonalnym podejściem do wykonywanej pracy. Przed rozpoczęciem kampanii często przeprowadza się symulacje, które w pewnym stopniu pozwalają przewidzieć reakcje odbiorców. Informacje zebrane przed przeprowadzeniem kampanii zazwyczaj mają formę deklaracji na podstawie, których można rokować poprawę panujących warunków. Szkoda, że po przeprowadzeniu kampanii owe deklaracje rzadko przeradzają się w działania.

Tekst ukazał się na łamach naTemat.pl i Feedback